لمس بوسه

به یاد بوسه هایی که هرگز به مقصد نرسیدن

لمس بوسه

به یاد بوسه هایی که هرگز به مقصد نرسیدن